polisvoorwaarden stageverzekering

Artikel 1 jouw en onze verwachtingen

Artikel 2 voor wie is de special isis verzekering bedoeld?

 

ALGEMEEN

Op de Special ISIS verzekering is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 1 – JOUW EN ONZE VERWACHTINGEN

 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?

Wij bieden een uitstekende verzekering met duidelijke voorwaarden. Wij

omschrijven altijd helder waar je recht op hebt en waar je je aan moet houden.

Jij mag van ons verwachten dat wij:

− redelijk en rechtvaardig zijn;

− respect voor je hebben;

− uitgaan van wederzijds vertrouwen;

− ons inleven in jouw situatie;

− met je meedenken;

− zo snel mogelijk een schade afhandelen.

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?

Wij verwachten van je dat je:

− redelijk en rechtvaardig bent;

− respect voor ons hebt;

− je premie op tijd betaalt;

− je aan de voorwaarden houdt bij schade;

− ons de juiste gegevens verstrekt;

− al het mogelijke doet om schade te voorkomen en te beperken.

 

ARTIKEL 2 – VOOR WIE IS DE SPECIAL ISIS VERZEKERING

BEDOELD?

Deze verzekering is bedoeld voor Nederlanders die voor langere tijd naar het

buitenland gaan, bijvoorbeeld voor een reis, stage, vakantiewerk, work & travel

of vrijwilligerswerk.

De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:

− iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in

Nederland woont;

− iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het

afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de

Basisregistratie Personen stond ingeschreven;

− iemand die ouder is dan 65 jaar;

− een expatriate en zijn gezin;

− iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een

salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land;

− iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.

Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk?

Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn. Neem hierover contact

op met je ISIS-verzekeringsadviseur. Die overlegt dan met De Goudse.

 

ARTIKEL 3 – WIE ZIJN VERZEKERD?

Op je polisblad lees je wie verzekerden zijn.

 

ARTIKEL 4 – WAAR BEN JE VERZEKERD?

Je bent verzekerd als je op reis bent in het buitenland. Op je polisblad staat of de

dekking geldt voor

Europa of de hele wereld. In Nederland ben je alleen verzekerd terwijl je op weg

bent naar je bestemming in het buitenland, of daarvandaan op de terugweg bent

naar huis.

Je bent niet verzekerd als je naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid

de code oranje of code rood heeft afgegeven. Als je daar al bent wanneer de code

wordt afgegeven, heb je wel dekking, tot het moment dat je het gebied zou

kunnen hebben verlaten.

 

ARTIKEL 5 – GELDIGHEIDSDUUR

De dekking gaat in op het moment dat je je huis verlaat voor een reis naar het

buitenland en eindigt op het moment dat je weer in thuis bent.

VERLENGEN

Je kunt de verzekering afsluiten voor maximaal een jaar. Als je langer in het

buitenland blijft, kun je de verzekering verlengen. De totale aaneengesloten

verzekeringsduur is maximaal vier jaar. Verlenging van je verzekering kan alleen

via je ISIS-verzekeringsadviseur.

Let op! Je moet op tijd verlengen, dus vóór de einddatum die staat op je polisblad.

Ben je te laat? Dan wordt de verlenging geaccepteerd op dezelfde manier als een

nieuwe verzekering geaccepteerd wordt. Dit betekent dat je niet verzekerd bent

voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit, gebeurtenissen die voor de

verlengingsdatum hebben plaatsgevonden.

Gaat een nieuwe Special ISIS verzekering in binnen drie maanden nadat de vorige

is geëindigd? Dan blijven claims die gedaan zijn tijdens de vorige verzekerde

periode voor tandheelkundige kosten of voor een telefoon meetellen bij het bepalen van de maximale uitkering voor deze dekkingen. Ook telt de vorige verzekerde

periode mee voor het bepalen van de maximale looptijd van vier jaar.

 

LATER TERUG BUITEN JE SCHULD?

Kun je door vertraging, ziekte of een ongeval niet op de einddatum van de

verzekering terug zijn in Nederland? Dan blijft de verzekering nog van kracht tot

het eerst mogelijke tijdstip waarop je wel terug kunt zijn in Nederland. Maar deze

verlengde dekking geldt nooit langer dan dertig dagen. Je hoeft hiervoor geen

extra premie te betalen.

 

ARTIKEL 6 – PREMIEBETALING

Wij moeten de premie voor de ingangsdatum van de verzekering hebben ontvangen.

Als de premie niet of niet volledig betaald is, dan is er geen dekking. De

dekking gaat dan in op de dag na de dag waarop wij het volledige bedrag hebben

ontvangen. Als je schade hebt in de periode dat er geen dekking was, heb je geen

recht op schadevergoeding.

KOM JE EERDER TERUG?

Is de oorspronkelijke duur van de verzekering langer dan drie maanden? En kom je

minimaal één maand vóór de afloop van de verzekering al terug? Dan heb je recht

op teruggave van een deel van je premie. Geef dit dan aan ons door met het bewijs

van eerdere terugkeer en je rekeningnummer. Op het bedrag dat je terugkrijgt aan

premie, houden we € 10,- aan administratiekosten in.

 

ARTIKEL 7 – ALGEMENE UITSLUITINGEN

Wij vergoeden geen schade die is ontstaan:

− doordat je een misdrijf pleegt;

− door het bezit of gebruik van wapens door jou;

− door jouw opzet of bewuste roekeloosheid;

− door deelname aan vechtpartijen of ruzies;

− in verband met het gebruik van alcohol of drugs;

− door het uitoefenen van gevaarlijke sporten;

− door het (semi)professioneel uitoefenen van een sport;

− door zelfdoding of een poging daartoe;

− door de uitoefening van beroepswerkzaamheden als hier bijzondere

arbeids- of bedrijfsgevaren aan zijn verbonden. Dit betreft o.a. technische

werkzaamheden, offshore werk, journalistieke werkzaamheden, uitvoerende

bouwwerkzaamheden, werken met gevaarlijke machines, medische

werkzaamheden, werken met wilde dieren en overige werkzaamheden voor

zover hieraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden;

− door atoomkernreacties (zie toelichting hierna).

 

TOELICHTING ATOOMKERNREACTIES

Geen dekking

Wij vergoeden geen schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid

uit atoomkernreacties. Ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

Wel dekking

Wij vergoeden wel schade die is veroorzaakt door radioactieve nucliden. Deze

nucliden moeten zich dan buiten een kerninstallatie* bevinden en gebruikt worden

of bestemd zijn voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische,

wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden.

Hiervoor moet de betreffende instantie, voor zover dit vereist is, een vergunning

van de overheid hebben gekregen. Deze vergunning moet betrekking hebben op

het ontwikkelen, gebruiken, opslaan en het zich ontdoen van radioactieve stoffen.

Deze dekking is niet van toepassing als volgens een wet of een verdrag een derde

voor de geleden schade aansprakelijk is.

* Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet

aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225), evenals een kerninstallatie

aan boord van een schip.

ARTIKEL 8 – HOE BEN JE VERZEKERD BIJ TERRORISME?

Door de aanslag in New York op 11 september 2001 is duidelijk geworden dat

terrorisme veel grotere en ingrijpender gevolgen kan hebben dan tot die tijd

werd aangenomen. Verzekeraars in Nederland hebben daarom de Nederlandse

Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Daarin

brengen ze gezamenlijk de dekking van de gevolgen van terrorisme onder.

 

NHT DOET BINDENDE UITSPRAAK

Heb je schade die verband houdt met terrorisme, meld dit ons dan zo snel mogelijk.

Wij dienen voor je schade dan een vordering in bij de NHT. De NHT bepaalt of

de gebeurtenis waarbij je schade is ontstaan onder het terrorismerisico valt. De

uitspraak van de NHT is voor jou en voor ons bindend.

 

BEPERKTE DEKKING

De dekking is beperkt als is vastgesteld dat de gebeurtenis waarbij je schade is

ontstaan onder het terrorismerisico valt. Deze beperking geldt voor elke afzonderlijk

onderdeel van je verzekering. De dekking is beperkt tot het bedrag dat de

NHT aan ons uitkeert. In het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT’ en het

‘Protocol afwikkeling claims’ is geregeld welk bedrag de NHT aan ons uitkeert.

Wordt er bagage vooruit- of nagezonden per vliegtuig, boot, bus of trein? En vindt

deze verzending plaats tijdens de verzekerde periode? Dan is er dekking voor

schade aan de bagage die tijdens dit vervoer is ontstaan, behalve als het gaat

om waardevolle spullen. Er is alleen dekking als je een verzendbewijs kunt tonen.

 

VERVANGENDE KLEDING/TOILETARTIKELEN

Kun je acht uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage

beschikken? Dan vergoeden wij de noodzakelijke aanschaf van kleding en

toiletartikelen tot maximaal € 125,-. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

 

POLITIERAPPORT

Bij diefstal of vermissing van bagage moet je altijd aangifte doen bij de politie in

de plaats waar het voorval plaatsvond en een politierapport laten opmaken. Als

de politie hiervoor kosten in rekening brengt, vergoeden wij deze tot maximaal

€ 50,- per gebeurtenis.

Is de diefstal of vermissing ontstaan terwijl het voorwerp zich bevond in een

bagageruimte van bijvoorbeeld een trein, bus, vliegtuig of boot? Doe dan geen

aangifte bij de politie maar bij de vervoersmaatschappij en laat die een rapport

opmaken. Vraag altijd om een kopie van het rapport.

 

SCHADE AAN HOTEL OF ANDERE LOCATIE WAAR JE

OVERNACHT

Schade aan het hotel of de andere locatie waar je overnacht, en waarvoor je

aansprakelijk bent, wordt vergoed tot maximaal het bedrag dat is vermeld in het

dekkingsoverzicht. Wij trekken dan wel het eigen risico van € 25,- per gebeurtenis

af van de vergoeding.

 

ARTIKEL 10 – UITSLUITINGEN BAGAGE

Het onderdeel Bagage heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles.

Naast de uitsluitingen van artikel 7 zijn er de volgende uitsluitingen voor dit

onderdeel.

 

EIGEN RISICO

De eerste € 75,- (Standaarddekking) of € 50,- (Superdekking) schade per gebeurtenis

vergoeden wij niet. Op je polisblad zie je welk van deze twee dekkingen je

hebt gekozen.

 

ONVOLDOENDE ZORG

Je krijgt geen vergoeding als je niet goed voor je

bezittingen zorgt of er onvoorzichtig mee bent.

Je moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen. Je bezittingen

en vooral je belangrijke documenten en waardevolle zaken berg je op de

veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een kluis.

Met veiligste plaats bedoelen wij bijvoorbeeld dat je:

− belangrijke documenten en waardevolle zaken alleen onder toezicht

achterlaat;

− belangrijke documenten en waardevolle zaken in een goed afgesloten

ruimte achterlaat;

− belangrijke documenten en waardevolle zaken niet achterlaat in een voertuig,

dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte;

− je overige bagage (geen waardevolle zaken en papieren) in een voertuig uit

het zicht legt in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed

afgesloten zijn;

− belangrijke documenten en zaken en medicijnen als handbagage

meeneemt tijdens de reis per vliegtuig, boot, trein of bus.

Als de NHT onze vordering volledig uitkeert, kunnen wij je schade ook volledig

vergoeden.

 

VERVAL VAN DEKKING

Je kunt je schade bij ons melden tot twee jaar nadat de NHT haar uitspraak heeft

gedaan. Daarna vervalt elk recht op dekking.

 

MEER WETEN?

Een nauwkeurige omschrijving van het begrip terrorismerisico vind je in het

‘Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT’. Je kunt daar ook precies lezen hoe

de beperking van de dekking werkt. De volledige tekst van dit clausuleblad en van

het ‘Protocol afwikkeling claims’ vind je op: www.terrorismeverzekerd.nl.

 

DE ONDERDELEN – BAGAGE

ARTIKEL 9 – JE BAGAGEDEKKING

Wij vergoeden alle schade aan je bagage en persoonlijke eigendommen als de

schade is ontstaan door van buiten komend onheil. Hieronder verstaan wij o.a.

verlies, diefstal, beschadiging en vermissing.

Voor telefoons geldt een beperking. Schade aan een telefoon wordt alleen

vergoed als je de Superdekking hebt (zie je polisblad) en de telefoon is gestolen

of beschadigd. Verlies en vermissing van de telefoon zijn niet verzekerd. De

maximale vergoeding van € 200,- voor telefoons geldt voor de totale duur van de

verzekering inclusief verlengingen en dus niet per gebeurtenis.

 

GELD

Verlies of diefstal van geld wordt niet vergoed.

 

MISBRUIK VAN BANKPAS OF CREDITCARD

Schade door misbruik van een bankpas of creditcard vergoeden wij niet.

 

ABONNEMENTEN EN TEGOEDEN

Wij vergoeden geen abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en

dergelijke die je hebt meegenomen maar die niet nodig zijn tijdens de reis. De

waarde van tegoedbonnen, (bel)abonnementen en beltegoeden vergoeden wij

ook niet.

 

SPECIFIEKE VOORWERPEN EN ZAKEN

De volgende voorwerpen en zaken vergoeden wij niet:

− telefoons en accessoires als je de Standaarddekking hebt (zie je polisblad);

− verzamelingen, antiek en kunst;

− medische instrumenten;

− gereedschappen, auto- en camperaccessoires;

− ingebouwde navigatiesystemen;

− vouwwagens, caravans, vaar-, voer-, rij- of luchtvaartuigen en bijbehorende

accessoires.

Wij vergoeden ook geen schade aan bagage die ontstaan is:

− door molest;

− door slijtage en andere geleidelijk werkende (weers)invloeden;

− door normaal gebruik, zoals vlekken, krassen, schrammen of deuken aan

koffers en (reis)tassen als deze nog te gebruiken zijn;

− door roof- of knaagdieren, insecten en ongedierte;

− door een eigen gebrek van de zaak. Dit is een slechte eigenschap van de zaak

zelf, die niet is veroorzaakt door een gebeurtenis van buitenaf;

− door diefstal uit een deugdelijk afgesloten ruimte zonder sporen van braak;

− als indirect gevolg van een verzekerde gebeurtenis (gevolgschade). Als je

sleutel wordt gestolen, krijg je bijvoorbeeld wel een vergoeding voor die

sleutel (direct gevolg) maar niet voor nieuwe sloten (gevolgschade).

 

ARTIKEL 11 – WAT GELDT ER ALS JE SCHADE HEBT AAN

JE BAGAGE?

Wij vergoeden:

− nooit meer dan de aanschafwaarde;

− de aanschafwaarde van spullen die niet ouder zijn dan één jaar en waarvan

je een bewijs van aankoop kunt tonen;

− de dagwaarde van spullen die ouder zijn dan één jaar en waarvan je een

bewijs van aankoop kunt tonen;

− de herstelkosten tot maximaal de dagwaarde van beschadigde zaken die

hersteld kunnen worden.

 

WAT ALS JE SPULLEN WORDEN TERUGGEVONDEN?

Worden binnen drie maanden je spullen teruggevonden en heb je de vergoeding

nog niet gebruikt voor het vervangen van de spullen? Dan ben je verplicht ze terug

te kopen voor een bedrag dat gelijk is aan het uitgekeerde schadebedrag.

 

GENEESKUNDIGE KOSTEN

Als je geneeskundige kosten meeverzekert, kun je kiezen tussen de Optie All-in en

de Optie Extra. Je keuze wordt vermeld op het polisblad. Hieronder lees je meer

over beide opties. Het kiezen van de juiste optie is je eigen verantwoordelijkheid.

 

OPTIE ALL-IN

Je kunt deze optie alleen kiezen als je jonger dan 55 jaar bent. Zodra je 55 jaar

wordt, stopt de dekking.

Deze optie is voor als je je Nederlandse basiszorgverzekering niet aanhoudt. Je

kunt geneeskundige kosten direct bij ons claimen. Belangrijk! De All-in-dekking

is niet hetzelfde als de dekking van een Nederlandse basiszorgverzekering. Het

onderdeel Geneeskundige Kosten vergoedt namelijk alleen kosten voor onverwachte

direct noodzakelijke behandelingen.

Houd er ook rekening mee dat als je je zorgverzekering in Nederland opzegt, je dan

ook geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag.

 

OPTIE EXTRA

Bij deze optie moet je geneeskundige kosten eerst claimen bij je Nederlandse

zorgverzekering. Je bent dan ook verplicht om een Nederlandse zorgverzekering

te hebben, zoals is voorgeschreven in de Zorgverzekeringswet. Wij vergoeden

alleen de kosten voor direct noodzakelijke behandelingen die je ‘gewone’

zorgverzekering niet vergoedt. In artikel 11 staat welke kosten er vergoed worden.

Vergoedt je zorgverzekeraar (een deel van) de kosten niet omdat je een hoger

eigen risico hebt gekozen dan het verplichte eigen risico? Dan vergoeden wij

(dit deel van) deze kosten ook niet.

Let op: soms kun je je ‘gewone’ zorgverzekering niet langer laten doorlopen. Dit

kan gebeuren als:

− je inkomen krijgt in het buitenland uit een (bij)baan of een stagevergoeding;

− je jezelf uitschrijft bij de gemeente in Nederland.

Je bent dan ook bij ons niet meer verzekerd voor geneeskundige kosten. Neem dan

snel contact op met je ISIS-verzekeringsadviseur. Die kan je verzekering omzetten

naar de optie All-in (zie hierboven). Als je op moment van omzetten naar All-in al

onder behandeling staat is artikel 13 van toepassing.

 

ARTIKEL 12 – JE DEKKING VOOR GENEESKUNDIGE

KOSTEN

GENEESKUNDIGE KOSTEN IN HET BUITENLAND

Word je onverwacht ziek tijdens je reis in het buitenland of krijg je een ongeval

en word je in een ziekenhuis behandeld? Dan vergoeden wij de kosten voor

direct noodzakelijke geneeskundige behandelingen. We vergoeden de kosten

alleen als de behandeling, aanschaf van medicijnen, etc. niet kan worden uitgesteld

tot je terug bent in Nederland.

Het gaat om de kosten van:

− bezoek aan arts of specialist;

− door de arts voorgeschreven behandelingen en onderzoeken;

− door de arts voorgeschreven medicijnen en verbandmiddelen;

− opname, behandeling en verpleging in een ziekenhuis op basis van de

laagste klasse (denk hierbij aan een meerpersoonskamer in een staatsziekenhuis).

We vergoeden maximaal twaalf maanden opname, verpleging en

behandeling;

− vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde arts;

− eerste prothesen die je na een ongeval nodig hebt en die een arts

voorschrijft;

− de huur van hulpmiddelen in het buitenland, zoals krukken of een looprek,

die je na een ongeval nodig hebt en die een arts voorschrijft, tot maximaal

€ 100,-;

− complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap.

Wanneer je in Nederland bent teruggekeerd, stopt onze vergoeding, met

uitzondering van de nabehandelingskosten zoals hieronder genoemd.

 

VERPLICHTING OM MEE TE WERKEN AAN MEDISCHE

EVACUATIE NAAR NEDERLAND

Wij kunnen bepalen dat de behandeling in Nederland moet worden uitgevoerd.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

− De prijs voor de behandeling op je bestemming in het buitenland is meer

dan € 5.000,- hoger dan in Nederland. Of de verwachte duur van de behandeling

en verpleging is langer dan 60 dagen.

− Er is geen verhoogd medisch risico door de medische evacuatie.

 

EXTRA VERBLIJFKOSTEN

Wat vergoeden we?

− We vergoeden de noodzakelijke verblijfskosten op basis van logies voor jou

en eventueel je partner.

− De vergoeding voor extra verblijfskosten is maximaal € 50,- per dag met de

Standaarddekking en € 75,- per dag met de Superdekking. Welke dekking je

hebt, staat op je polisblad.

Wat zijn de voorwaarden?

− Je maakt extra verblijfskosten omdat je een medische behandeling moet

ondergaan.

− We vergoeden verblijfskosten tot de eerste gelegenheid die je hebt om te

vertrekken.

 

NABEHANDELINGSKOSTEN IN NEDERLAND

Krijg je een ongeval tijdens je reis in het buitenland waarvoor je in het buitenland

wordt behandeld en moet je nabehandeld worden in Nederland? Dan vergoeden

wij de noodzakelijke nabehandelingskosten in Nederland tot maximaal het

bedrag vermeld in het dekkingsoverzicht. De kosten moeten dan wel binnen

twaalf maanden na het ongeval gemaakt zijn. Vervoer in Nederland, prothesen

en hulpmiddelen vergoeden wij niet.

 

TANDHEELKUNDIGE KOSTEN

− Wij vergoeden bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval

de kosten van de tandheelkundige hulp. We vergoeden de kosten alleen

als deze binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt. De maximale

vergoeding staat in het dekkingsoverzicht aan het begin van deze

voorwaarden.

− Wij vergoeden spoedeisende tandheelkundige hulp aan het natuurlijk gebit

als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten. De maximale vergoeding

staat in het dekkingsoverzicht aan het begin van deze voorwaarden.

− Beschadigde gebitsprothesen, waaronder ook kronen en stifttanden, vallen

onder de dekking van het onderdeel Bagage.

 

TUSSENTIJDS BEZOEK AAN NEDERLAND

Je bent ook verzekerd tijdens een bezoek aan Nederland. De voorwaarden zijn:

− een bezoek duurt maximaal 31 aaneengesloten dagen;

− de verzekering is aangegaan voor minimaal drie maanden;

− de dekking geldt voor maximaal drie tussentijdse bezoeken per twaalf

maanden;

− je moet met boekings- en vluchtgegevens kunnen laten zien wat de datum

van aankomst in Nederland is en wat je geplande vertrekdatum vanuit

Nederland is.

− er is geen dekking voor psychiatrische of gelijksoortige hulp of opname in

een psychiatrische of gelijksoortige inrichting.

− het eigen risico is € 70,- per gebeurtenis voor de totale kosten van behandeling

door een huisarts en de medicijnen die hij voorschrijft en voor

tandartskosten.

Blijf je langer dan 31 dagen in Nederland? Dan wordt de verzekering geacht te zijn

beëindigd op de dag dat je in Nederland teruggekeerde. Dit geldt niet als je kunt

aantonen dat je niet in staat was om eerder vanuit Nederland te vertrekken terwijl

je dat wel van plan was.

MOLEST

Tijdens je verblijf buiten Nederland dekt deze verzekering ziektekosten die het

gevolg zijn van molest. Deze dekking geldt tot vijf dagen vanaf het ontstaan

van de molestsituatie. Daarna is er geen dekking meer. Er is geen recht op een

uitkering als je actief deelneemt aan een molestsituatie.

ARTIKEL 13 – UITSLUITINGEN GENEESKUNDIGE KOSTEN

Het onderdeel Geneeskundige Kosten heeft een ruime dekking. Maar wij

vergoeden niet alles. Naast de uitsluitingen van artikel 7 zijn er de volgende

uitsluitingen voor dit onderdeel.

EIGEN RISICO

Voor de Standaarddekking geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis.

De Superdekking heeft geen eigen risico. Op je polisblad staat welke dekking

je hebt gekozen.

Bij een tussentijdsbezoek aan Nederland geldt een eigen risico van € 70 voor de

Standaard en de Superdekking.

MEDISCHE BEHANDELING ALS DOEL VAN DE REIS

Ga je (ook) op reis om een medische of cosmetische behandeling te ondergaan?

Dan vergoeden wij de kosten van die behandeling niet. Ook extra kosten die dan

kunnen ontstaan, vergoeden wij niet. Als je bijvoorbeeld langer dan gepland in

het ziekenhuis moet blijven, ontvang je hiervoor ook geen vergoeding.

AL ONDER GENEESKUNDIGE BEHANDELING

Ben je op het moment dat je op reis gaat onder geneeskundige behandeling en

moet de behandeling tijdens de reis worden voortgezet? Dan vergoeden wij deze

kosten niet, behalve als je kunt aantonen dat de kosten onvoorzien waren en er

sprake was van levensbedreigende klachten.

UITSTEL VAN DE BEHANDELING

Kan de behandeling uitgesteld worden totdat je weer in Nederland bent teruggekeerd?

Dan vergoeden wij de kosten niet.

ARTS/ZIEKENHUIS NIET ERKEND

Wij vergoeden geen kosten van een behandeling door een arts of tandarts of van

een ziekenhuisopname als de (tand)arts of het ziekenhuis op het moment van de

behandeling niet erkend is door de bevoegde instanties in dat land.

OVERIGE UITSLUITINGEN VOOR MEDISCHE KOSTEN

Wij vergoeden geen medische kosten voor of in verband met:

− seksueel overdraagbare ziekten;

− een ziekte opgelopen tijdens het uitoefenen van medische werkzaamheden,

zoals het inenten van mensen;

− abortus;

− het aanmeten van brillen en contactlenzen;

− alternatief genezer of therapeut;

− vaccinaties en malariaprofylaxe;

− medische routinebehandelingen;

− kosten in verband met zwangerschap. Wel gedekt zijn complicaties in de

eerste twaalf weken van een zwangerschap;

− fysiotherapie, tenzij noodzakelijk door een ongeval of operatie;

− medische keuringen.

ARTIKEL 14 – WAT GELDT ER ALS JE MEDISCHE KOSTEN

HEBT?

Heb je een verzekering bij een zorgverzekeraar? Stuur de nota’s dan altijd eerst

naar je zorgverzekeraar. Als die de kosten niet (geheel) vergoedt, ontvangen we

graag de (gedeeltelijke) afwijzing. Stuur die dan samen met je nota’s naar ons.

Heb je geen verzekering bij een zorgverzekeraar? Stuur dan een kopie van je nota

rechtstreeks naar ons en bewaar de originele nota goed.

Heb je medische kosten gemaakt in de V.S.? Mail dan je schadeclaim onder

vermelding van je polisnummer, inclusief eventuele bijlagen, naar GMMI. Het

mailadres is contact@gmmi.com. Of stuur het per post naar

1300 Concord Terrace,

Suite 300, Sunrise,

Florida 33323

BUITENGEWONE KOSTEN

ARTIKEL 15 – JE DEKKING VOOR BUITENGEWONE

KOSTEN

In het dekkingsoverzicht aan het begin van deze voorwaarden lees je wat wij

maximaal vergoeden per type buitengewone kosten. Hierna lees je wanneer

je recht hebt op een vergoeding. Let op: je hebt alleen recht op vergoeding als

je eerst contact hebt opgenomen met de Alarmcentrale en toestemming hebt

gekregen om deze kosten te maken.

Je hebt ook recht op een vergoeding van de buitengewone kosten als je die moet

maken omdat je reisgenoot iets overkomt, maar alleen als:

− deze reisgenoot een eigen geldige reisverzekering heeft. Dit hoeft niet bij

ons te zijn. En

− de gebeurtenis onder de dekking van zijn reisverzekering valt maar deze

reisverzekering geen dekking biedt voor de extra kosten van jou.

15.1 JE KOMT TE OVERLIJDEN

Wat vergoeden we?

− Wij vergoeden het vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland óf

de kosten van de begrafenis of crematie in het land van tijdelijk verblijf.

Wij vergoeden alle kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot naar

de gewenste locatie in Nederland en regelen alle formaliteiten die nodig

zijn voor het vervoer. Moet het stoffelijk overschot naar een plaats buiten

Nederland worden gebracht? Dan vergoeden we maximaal de kosten voor

vervoer naar Nederland. Voor de begrafenis of crematie in het land van

tijdelijk verblijf vergoeden we maximaal het bedrag dat wij zouden hebben

betaald voor vervoer van het lichaam naar Nederland.

− Wij vergoeden reiskosten (heen en terug) en maximaal tien dagen verblijfkosten

voor maximaal twee personen. Zij moeten familieleden in de eerste

of tweede graad zijn of samenwonen met de verzekerde.

Wat is de voorwaarde?

Wij vergoeden alleen als je buiten Nederland overlijdt door een ongeval of ziekte.

Wat vergoeden we niet?

Wij vergoeden geen kosten van de begrafenis of crematie in Nederland.

15.2 JE WORDT ERNSTIG ZIEK OF RAAKT BETROKKEN BIJ

EEN ONGEVAL

Wat vergoeden we?

− Wij vergoeden reiskosten (heen en terug) en maximaal tien dagen verblijfkosten

voor maximaal twee personen. Zij moeten familieleden in de eerste

of tweede graad zijn of samenwonen met de verzekerde. We vergoeden deze

reiskosten voor openbaar vervoer op basis van de laagste klasse.

− Heb je door de ernstige ziekte of het ongeval je vlucht gemist? Dan vergoeden

we de extra kosten die je hierdoor in redelijkheid moet maken.

Wat is de voorwaarde?

Wij vergoeden alleen als je bent opgenomen in een ziekenhuis omdat je in

levensgevaar verkeert.

MEDISCHE EVACUATIE

Soms moet je naar een andere plaats vervoerd worden omdat het op de plaats van

verblijf niet mogelijk is om de medisch noodzakelijke behandeling te geven. De

Goudse Alarmcentrale bepaalt dan in welk ziekenhuis deze medisch noodzakelijke

hulp wel gegeven kan worden. Je wordt dan naar dit ziekenhuis vervoerd. Zelfs als

dit een ziekenhuis in een ander land of in Nederland is. Dit noemen we ‘medische

evacuatie’.

Wat vergoeden we?

− Wij vergoeden de noodzakelijke kosten voor medische evacuatie. Inclusief de

kosten voor medische begeleiding en voor het vervoer naar het vliegveld. We

vergoeden de kostprijs. Maar heb je nog geen geldig ticket voor de terugreis

en ben je vervoerd naar Nederland? Dan wordt het bedrag dat een ticket

voor de terugreis zou kosten in mindering gebracht op de vergoeding. We

gaan hiervoor uit van het goedkoopst vindbare ticket.

− Als je binnen twee maanden weer terug kunt reizen naar je buitenlandse

bestemming, vergoeden we ook de terugreiskosten.

Wat is de voorwaarde?

Er moet een medische noodzaak zijn voor opname of dagverpleging. De Goudse

Alarmcentrale beoordeelt of de behandeling medisch noodzakelijk is op het

moment van de melding.

Wat vergoeden we nog meer bij medische evacuatie?

Wij vergoeden de reiskosten die nodig zijn voor het begeleiden van jou door een

andere verzekerde. Reis je alleen? Dan vergoeden we de overkomst van één persoon

en maximaal drie dagen verblijfkosten, zodat deze persoon je op je terugweg

kan begeleiden.

Wat is de voorwaarde?

Je hebt om medische redenen hulp nodig bij je terugreis.

15.3 ANNULERINGSKOSTEN DOOR ZIEKENHUISOPNAME

Wat vergoeden we?

− Wij vergoeden de annuleringskosten voor reisdelen (zoals vliegreizen en

tours) die je hebt geboekt voordat je wist dat je opgenomen moest worden

in een ziekenhuis.

− Wij vergoeden bij de Standaarddekking maximaal € 250,- en bij de

Superdekking maximaal € 350,- per gebeurtenis. Op je polisblad staat welke

dekking je hebt.

Wat zijn de voorwaarden?

− Je wordt tijdens de reis opgenomen – voor minimaal één overnachting – in

een ziekenhuis en mist daardoor één of meer geboekte delen van je reis.

− Je kunt aantonen dat je geen (volledige) terugbetaling van het geannuleerde

reisdeel krijgt door de reisorganisatie of aanbieder.

15.4 KOSTEN VAN OPSPORING, REDDING EN BERGING

Wat vergoeden we?

Wij vergoeden de kosten die nodig zijn voor je opsporing, redding of berging als je

vermist wordt of bent verongelukt.

Wat is de voorwaarde?

Wij hebben een originele verklaring nodig van de officiële instantie die de

opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging.

15.5 EXTRA REISKOSTEN

Wat vergoeden we?

Wij vergoeden de extra reiskosten die je moet maken.

− We vergoeden extra reiskosten voor openbaar vervoer op basis van de

laagste klasse.

− We vergoeden voor de terugreis de reiskosten die je extra moet maken ten

opzichte van de oorspronkelijke reiskosten voor de terugreis. Heb je nog

geen geldig ticket voor de terugreis? Dan wordt het bedrag dat een ticket

voor de terugreis zou kosten in mindering gebracht op de vergoeding. We

gaan hiervoor uit van het goedkoopst vindbare ticket.

− We vergoeden € 0,20 per kilometer als je extra kilometers moet maken met

je auto.

− Wij vergoeden de huur van een gelijkwaardig vervangend type voertuig

totdat je voertuig weer gebruikt kan worden. De vergoeding voor de huur van

een vervangend motorvoertuig of een camper is maximaal € 60,- per dag. De

totale maximale vergoeding staat op het dekkingsoverzicht aan het begin van

deze voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden voor vergoeding van de extra

reiskosten?

Wij vergoeden als er sprake is van een van de volgende onverwachte

gebeurtenissen.

− Een familielid in de eerste of tweede graad dat in Nederland woont, is overleden

of verkeert in levensgevaar en is opgenomen in een ziekenhuis. Reis

je binnen twee maanden weer terug naar je bestemming in het buitenland?

Dan vergoeden we ook de kosten van deze terugreis.

− Er is materiële schade ontstaan aan je eigendom, woning of bedrijf in

Nederland door brand, explosie, vandalisme, inbraak, vliegtuigschade of

natuurgeweld. De beschadiging is zo ernstig dat je overkomst noodzakelijk

is.

− Uitvallen van je motorrijtuig, caravan, aanhanger, camper of (brom)fiets

waarmee je reist vanuit Nederland. Het uitgevallen vervoermiddel moet niet

binnen 24 uur zijn te herstellen en het uitvallen moet veroorzaakt zijn door

een van de onderstaande oorzaken:

− diefstal, brand of explosie;

− inbeslagneming na een verkeersongeval;

− een mechanische of elektrische storing.

Het voertuig moet voldoen aan het volgende.

− Het motorrijtuig heeft een geldige APK als die verplicht is.

− De camper of (vouw)caravan valt uit binnen zeven dagen voor het

geplande vertrek vanuit Nederland en kan niet gerepareerd worden voor

de derde dag na de geplande vertrekdatum van de reis. In dat geval vergoeden

wij de kosten voor een gelijkwaardige camper of (vouw)caravan.

Jouw camper moet wel een geldige APK hebben als die verplicht is. Jouw

(vouw)caravan moet aantoonbaar goed onderhouden zijn.

− De bestuurder van het motorrijtuig valt uit door ziekte of een ongeval en

geen van je reisgenoten kan of mag het motorrijtuig besturen.

15.6 EXTRA VERBLIJFKOSTEN

Wat vergoeden we?

− We vergoeden extra verblijfskosten tot de eerste gelegenheid die je hebt om

te vertrekken.

− De vergoeding voor extra verblijfskosten is maximaal € 50,- per dag met de

Standaarddekking en € 75,- per dag met de Superdekking. Welke dekking je

hebt, staat op je polisblad.

Wat zijn de voorwaarden?

− De kosten worden gemaakt na het verstrijken van de verzekeringsperiode

(inclusief de verlengingen).

− Je kunt niet naar huis reizen door:

− ziekte of een ongeval;

− werkstaking van openbaar vervoerbedrijven;

− natuurgeweld;

− mist of insneeuwen.

15.7 COMMUNICATIEKOSTEN

Maak je communicatiekosten doordat een in artikel 15 genoemde gebeurtenis

je overkomt? Dan vergoeden wij deze kosten tot het maximum per reis dat

is vermeld in het dekkingsoverzicht aan het begin van deze voorwaarden.

Communicatiekosten voor contact met De Goudse Alarmcentrale voor een

gebeurtenis die is genoemd in artikel 15 worden volledig vergoed.

15.8 NIET GENOEMDE KOSTEN

Maak je in het buitenland niet hierboven genoemde kosten, die verband houden

met de gebeurtenissen die genoemd worden in artikel 15? Dan vergoeden wij

deze kosten tot maximaal € 100,- per reis voor alle verzekerden samen.

ARTIKEL 16 – UITSLUITINGEN BUITENGEWONE KOSTEN

Het onderdeel Buitengewone kosten heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden

niet alles. Naast de uitsluitingen van artikel 7 zijn er de volgende uitsluitingen

voor dit onderdeel.

DE KOSTEN ZIJN NIET ONVERWACHT

Was bij aanvang van de verzekeringsperiode te voorzien dat de kosten tijdens de

verzekeringsperiode gemaakt zouden moeten worden? Dan worden deze kosten

niet vergoed. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen kosten als:

− je op moment dat de reis werd geboekt of de verzekering werd afgesloten al

op de hoogte was van ziekte of er toen al klachten waren;

− de geneeskundige behandeling op het moment van vertrek al is gestart en

tijdens de reis moet worden voortgezet;

− je op moment dat de reis werd geboekt of de verzekering werd afgesloten al

op de hoogte was van ziekte van een familielid.

JE REIST TEGEN HET ADVIES VAN EEN ARTS IN

Ga je op reis buiten Nederland? En heeft de huisarts of specialist geadviseerd om

de reis niet te maken? Dan vergoeden wij de buitengewone kosten niet.

JE REIST NAAR EEN ANDER LAND OM JE DAAR

GENEESKUNDIG TE LATEN BEHANDELEN

Ga je (ook) op reis om een bepaalde medische of cosmetische behandeling te

ondergaan? Dan vergoeden wij geen buitengewone kosten.

JE REIST IN NEDERLAND OF OP (PLEZIER)VAARTUIGEN

BUITEN TERRITORIALE WATEREN

Je krijgt geen buitengewone kosten vergoed als er sprake is van een gebeurtenis:

− tijdens je reis in Nederland; of

− op zee buiten territoriale wateren. Bevind je je weer binnen territoriale

wateren of op het vasteland? Dan ben je weer verzekerd voor buitengewone

kosten.

JE MAAKT REPARATIEKOSTEN

Bij uitval van het motorrijtuig of de aanhangwagen vergoeden wij geen

reparatiekosten.

ER IS SPRAKE VAN OPSPORING, REDDING OF BERGING

IN JE EIGEN LAND

Moet je worden opgespoord of gered? Of moet je stoffelijk overschot worden

geborgen? En gebeurt dit in het land waarvan je de nationaliteit hebt? Dan ben

je niet verzekerd.

ARTIKEL 17 – WAT GELDT ER ALS JE BUITENGEWONE

KOSTEN HEBT?

Zorg voor een verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt dat het uit

medisch oogpunt noodzakelijk was om een behandeling te ondergaan, in het

ziekenhuis te worden opgenomen, etc. Ga je buitengewone kosten maken? Neem

dan altijd contact op met De Goudse Alarmcentrale: +31 71 56 81 891. Je hoort

dan of je deze kosten vergoed krijgt.

ONGEVALLEN

ARTIKEL 18 – JE ONGEVALLENDEKKING

Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en

uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt. Wij

keren dan een bedrag uit.

OVERLIJDEN DOOR EEN ONGEVAL

Als je door een ongeval overlijdt, keren wij uit aan je partner, of (als je die niet

hebt) aan je erfgenamen. Kreeg je al een uitkering van ons omdat je blijvend

invalide was geworden door datzelfde ongeval? Dan verrekenen wij dit met de

uitkering bij overlijden.

Het verzekerd bedrag is:

− € 15.000,- bij de Standaarddekking;

− € 20.000,- bij de Superdekking.

Op je polisblad staat welke dekking je hebt.

Reed je tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan is het verzekerd bedrag

€ 2.500,-.

BLIJVENDE INVALIDITEIT DOOR EEN ONGEVAL

Als je aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt, keren wij een percentage

van het verzekerde bedrag uit. De hoogte van je uitkering bepalen wij op basis

van de mate van blijvende invaliditeit. Zie artikel 20. Hebben wij de hoogte van je

uitkering nog niet bepaald en overlijd je door een andere oorzaak dan het ongeval?

Dan bestaat er nog steeds recht op de uitkering voor blijvende invaliditeit.

Wij bepalen dan de hoogte van de uitkering op grond van de mate van invaliditeit

waarvan naar verwachting sprake zou zijn als je niet was overleden.

Het verzekerd bedrag is:

− maximaal € 45.000,- bij de Standaarddekking;

− maximaal € 55.000,- bij de Superdekking.

Reed je tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan is het maximale verzekerd

bedrag € 2.500,-.

Wij betalen de uitkering voor invaliditeit aan jou uit. Overlijd je voordat wij hebben

uitgekeerd? Dan zijn er twee mogelijkheden.

− Als je overlijden het gevolg is van het ongeval, betalen wij geen uitkering

voor invaliditeit maar een uitkering voor overlijden (zie hiervoor). Wij

betalen die dan aan je partner, of (als je die niet hebt) aan je erfgenamen.

− Is je overlijden geen gevolg van het ongeval? Dan ontvangen je partner, of

(als je die niet hebt) je erfgenamen, in plaats van de overlijdensuitkering de

uitkering bij blijvende invaliditeit.

ARTIKEL 19 – UITSLUITINGEN ONGEVALLEN

Het onderdeel Ongevallen heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet

alles. Naast de uitsluitingen van artikel 7, zijn er de volgende uitsluitingen voor

dit onderdeel.

Je kunt geen beroep doen op het onderdeel Ongevallen als:

 1. het ongeval ontstaat door opzet of met goedvinden van jou, een andere

verzekerde of een andere persoon die belang heeft bij de uitkering;

 1. het ongeval ontstaat doordat je een misdrijf pleegt, deelneemt aan een

misdrijf of een poging daartoe onderneemt;

 1. het ongeval ontstaat doordat je je leven op een roekeloze manier in gevaar

brengt. Wij keren wel uit als je je leven in gevaar brengt omdat dit redelijkerwijs

noodzakelijk was:

− om je beroep goed uit te oefenen;

− uit rechtmatige zelfverdediging; of

− omdat je andere mensen, dieren of zaken probeerde te redden;

 1. je een psychische aandoening hebt van welke aard ook. Is het medisch aantoonbaar

dat die aandoening het rechtstreekse gevolg is van hersenletsel dat

bij het ongeval is ontstaan? Dan keren wij wel uit;

 1. het ongeval ontstaat doordat de bestuurder van een motorrijtuig of vaartuig

waar jij als passagier op of in zat, op het moment van het ongeval onder

invloed was van alcohol, drugs of medicijnen;

 1. je ziektekiemen hebt binnengekregen door een insectenbeet of -steek.

Malaria is een voorbeeld van zo’n ziektekiem;

 1. het gaat om de gevolgen van een medische behandeling die geen verband

houdt met een ongeval waarvoor je dekking hebt;

 1. het ongeval ontstaat terwijl je:

− passagier bent van een vliegtuig dat niet voor burgerlijk luchtverkeer

wordt gebruikt;

− bestuurder bent van een (motor)vliegtuig, zoals een sportvliegtuig,

zweefvliegtuig, deltavlieger of zeilvlieger;

 1. het ongeval plaatsvond omdat je:

− ziek was;

− in een abnormale lichamelijke toestand verkeerde;

− in een abnormale geestelijke toestand verkeerde;

 1. er het volgende letsel is:

− ingewandsbreuk;

− spit (lumbago);

− uitstulping van een tussenwervel (hernia nuclei pulposi);

− krakende peesschede-ontsteking (tendovaginitis crepitans);

− spierverrekking;

− zweepslag;

− aandoening van de weke delen rondom het schoudergewricht (periarthritis

humeroscapularis);

− tennisarm (epicondylitis lateralis);

− golfersarm (epicondylitis medialis);

 1. het ongeval ontstaat door werkzaamheden met een houtbewerkingmachine.

ARTIKEL 20 – WAT GELDT ER ALS JE EEN ONGEVAL HEBT?

OVERLIJDEN

Bij overlijden gaan wij uit van een van de volgende twee situaties.

 1. Overlijd je direct als gevolg van een ongeval? Of overlijd je later als gevolg

van het ongeval, maar voordat het percentage blijvende invaliditeit is vastgesteld?

Dan geldt de verzekerde som bij overlijden.

 1. Overlijd je als gevolg van een ongeval nadat het percentage voor blijvende

invaliditeit is vastgesteld? Dan geldt vanaf dat moment de verzekerde som bij

overlijden. Zijn er al uitkeringen gedaan in verband met blijvende invaliditeit?

En is het totaalbedrag hoger dan de uitkering bij overlijden? Dan vorderen wij

dit verschil niet terug.

BLIJVENDE INVALIDITEIT

Het percentage blijvende invaliditeit bepaalt de hoogte van de uitkering. Je

uitkering is een percentage van het verzekerde bedrag. Het uitkeringspercentage

is gelijk aan het invaliditeitspercentage, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. De

hoogte van het invaliditeitspercentage hangt af van:

− het lichaamsdeel of orgaan dat bij het ongeval beschadigd is;

− de staat van dat lichaamsdeel of orgaan: of het verloren is gegaan of

onbruikbaar is geworden;

− de mate waarin het lichaamsdeel of orgaan verloren is gegaan of niet meer

gebruikt kan worden.

HOE BEPALEN WIJ HET PERCENTAGE BLIJVENDE

INVALIDITEIT?

Vaste percentages

Hieronder leest je wat het vaste percentage blijvende invaliditeit is bij volledig

verlies of functieverlies van bepaalde organen of lichaamsdelen.

het gezichtsvermogen van beide ogen: 100%

het gezichtsvermogen van één oog: 30%

gezichtsvermogen van één oog als wij al hebben uitgekeerd voor

het verlies van gezichtsvermogen aan het andere oog 70%

het gehoor van beide oren: 60%

het gehoor van één oor: 25%

gehoor van één oor als wij al hebben uitgekeerd voor gehele doofheid

aan het andere oor: 35%

een arm (inclusief hand en vingers): 75%

een hand (inclusief vingers): 60%

een duim1

: 25%

een wijsvinger1

: 15%

een middelvinger1

: 12%

een ringvinger1

: 10%

een pink1

: 10%

een been (inclusief voet en tenen): 70%

een voet (inclusief tenen): 50%

een grote teen: 5%

een andere teen: 3%

de milt: 5%

de smaak en/of de reuk: 10%

een nier: 10%

1 Bij verlies of functieverlies van meer dan één vinger, krijg je nooit meer uitgekeerd dan

bij verlies of functieverlies van je hele hand.

BIJ GEDEELTELIJK VERLIES OF FUNCTIEVERLIES

Gaat het om een gedeeltelijk verlies of functieverlies van de organen of lichaamsdelen

zoals hierboven genoemd onder het kopje ‘Vaste percentages’? Dan

verminderen wij de daar genoemde vaste percentages in evenredigheid met de

mate van (functie)verlies.

WAT IS HET UITKERINGSPERCENTAGE IN ANDERE

GEVALLEN?

Gaat het om andere gevallen van blijvende invaliditeit dan genoemd onder het

kopje ‘Vaste percentages’? Dan is het invaliditeitspercentage gelijk aan de mate

van het verlies of functieverlies voor het hele lichaam.

GEBITSBESCHADIGING

Raakt een kind onder de 21 jaar door een ongeval vier of meer tanden van het

blijvend gebit kwijt? Dan vergoeden wij per tand en kies die verloren is gegaan 1%

van het bedrag dat is verzekerd voor blijvende invaliditeit. Raakt het kind alleen

kiezen kwijt, dan vergoeden wij niet.

HOE BEPALEN WIJ DE MATE VAN HET VERLIES OF

FUNCTIEVERLIES?

Wij bepalen de mate van het (functie)verlies met behulp van medische gegevens.

Als hiervoor medisch onderzoek nodig is, dan moet dit onderzoek in Nederland

plaatsvinden.

De vaststelling van de mate van (functie)verlies vindt plaats:

− volgens objectieve maatstaven;

− zonder dat er rekening wordt gehouden met beroepsbezigheden;

− overeenkomstig de op het moment van vaststelling laatste uitgave van

de ‘Guides to the Evaluation of Permanent Impairment’ van de American

Medical Associaton (A.M.A.) en de Nederlandse richtlijnen die naast of in

aanvulling op de bovengenoemde uitgave zijn opgesteld door een wetenschappelijke

vereniging van medisch specialisten.

TELLEN HULPMIDDELEN MEE?

Bij de bepaling van de mate van verlies gaan wij uit van de situatie zonder uitwendige

kunst- of hulpmiddelen, maar wel met eventueel geplaatste inwendige

kunst- of hulpmiddelen.

BINNEN WELKE TERMIJN BEPALEN WIJ HET

UITKERINGSPERCENTAGE?

Wij bepalen het uitkeringspercentage zodra er een stabiele toestand is. Maar in

ieder geval binnen twee jaar na de datum van het ongeval. Dit geldt niet als wij

hierover iets anders met je afspreken

VERGOEDEN WIJ RENTE?

Kunnen wij de uitkering niet doen binnen een jaar na het ongeval? Dan vergoeden

wij de wettelijke rente over het bedrag dat uitgekeerd gaat worden. Dat doen

wij vanaf de 366e dag na het ongeval. De rente wordt tegelijk met de uitkering

uitgekeerd.

Wordt het ongeval niet gemeld binnen drie maanden nadat het plaatsvond? En

vindt daardoor de uitkering later plaats dan bij tijdige melding het geval zou zijn

geweest? Dan vergoeden wij geen rente over de periode van vertraging.

WAS JE AL ZIEK OF INVALIDE VOOR HET ONGEVAL?

Zijn de gevolgen van het ongeval vergroot door:

− een bestaande ziekte of gebrek; of

− een abnormale lichamelijke of geestelijke gesteldheid?

Dan gaan wij voor de bepaling van de uitkering uit van de gevolgen die het

ongeval gehad zou hebben als je helemaal gezond was geweest.

IS JE ZIEKTE VERERGERD?

Is door het ongeval een bestaande ziekte of een bestaand gebrek erger geworden?

En zou het ongeval niet gebeurd zijn zonder de bestaande ziekte of gebrek? Dan

krijg je hiervoor geen uitkering.

IS JE INVALIDITEIT VERERGERD?

Was je al invalide voor het ongeval? Dan keren wij het verschil uit tussen de mate

van blijvend (functie)verlies vóór en na het ongeval. De mate van blijvend (functie)verlies

bepalen wij dan zoals aangegeven in dit artikel.

MAXIMALE VERGOEDING

Is er bij jou sprake van (functie)verlies van meer organen of lichaamsdelen als

gevolg van hetzelfde ongeval? Dan kan de som van de percentages blijvende

invaliditeit nooit meer dan 100% zijn.

MAXIMALE VERGOEDING REISGEZELSCHAP

Als meer verzekerden betrokken zijn bij hetzelfde ongeval dan vergoeden wij per

ongeval maximaal € 500.000,- .

PARTICULIERE RECHTSBIJSTAND

Dit onderdeel is alleen van kracht als de Superdekking is afgesloten.

ARTIKEL 21 – WIE VOERT DE RECHTSBIJSTAND UIT?

Wij hebben het uitvoeren van rechtsbijstand overgedragen aan SRK

Rechtsbijstand. Wij garanderen dat SRK:

− de verplichtingen uit de voorwaarden nakomt;

− volledig onafhankelijke rechtsbijstand verleent.

WAAROM VOERT SRK DE RECHTSBIJSTAND UIT?

Wij hebben het verlenen van rechtsbijstand aan SRK overgedragen om volledig

onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen.

Wij mogen zelf geen rechtsbijstand verlenen op grond van een rechtsbijstandverzekering

als wij daarnaast ook andere soorten verzekeringen verkopen. Dat

is bepaald in Europese wetgeving. Een verzekeraar moet zich uitsluitend op

rechtsbijstandverlening richten of de rechtsbijstandverlening overlaten aan een

onafhankelijke organisatie. Daarmee voorkomen we belangenconflicten tussen

jou en ons.

WAT GEBEURT ER BIJ EEN BELANGENCONFLICT ALS OOK

DE TEGENPARTIJ BIJ SRK IS VERZEKERD?

Als je tegenpartij zich ook bij SRK meldt, laat SRK jou dat weten. Jij en jouw tegenpartij

kunnen dan een advocaat inschakelen. Je mag deze advocaat zelf kiezen.

Dit is vastgesteld in artikel 25 onder het kopje ‘Wat geldt er als je rechtsbijstand

nodig hebt? ‘.

ARTIKEL 22 – JE RECHTSBIJSTANDSDEKKING

Je kunt alleen een beroep op dit onderdeel doen als je de Superdekking hebt en

een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil dat onder een van de volgende

vormen van rechtsbijstand valt:

− Verhaalsrechtsbijstand

Is er in het buitenland tijdens jouw reis schade toegebracht aan je eigendommen

of je hebt zelf letsel en is de schade of het letsel toegebracht door

een derde die daarvoor wettelijk aansprakelijk is? Dan kun je een beroep

doen op rechtsbijstand.

− Strafrechtsbijstand

Wordt er een strafzaak tegen je aangespannen? Dan kun je een beroep doen

op rechtsbijstand.

− Contractsrechtsbijstand

Heb je een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die je hebt

gesloten in rechtstreeks verband met jouw reis? Dan kun je beroep doen op

rechtsbijstand.

− Waarborgsom/zekerheidsstelling

Moet je een waarborgsom betalen aan een buitenlandse overheid voor een

gebeurtenis (bijvoorbeeld een verkeersongeluk) die op deze verzekering

gedekt is? Dan schiet SRK deze waarborgsom voor. Dat doen zij tot een

maximum van € 25.000,- per gebeurtenis.

Ontvang je het geld van de (buitenlandse) overheid terug? Dan betaal je het

binnen tien dagen na ontvangst terug aan SRK. Je moet het voorgeschoten

bedrag in ieder geval binnen één jaar aan SRK terugbetalen.

Er is een juridisch geschil op het moment dat er voor het eerst een belangentegenstelling

met de wederpartij is. De juridisch gespecialiseerde medewerkers van SRK

behandelen dan jouw zaak. SRK heeft ook advocaten in dienst. Je kunt ook zelf

een advocaat aanwijzen die jouw belangen behartigt.

TOT WELK BEDRAG BEN JE VERZEKERD?

Binnen Europa

Je hebt recht op rechtsbijstand binnen Europa tot een onbeperkt bedrag als aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

− het recht van een Europees land is van toepassing; en

− de rechter van een binnen Europa gelegen land is bevoegd.

We vergoeden de kostprijs tot een onbeperkt bedrag als de rechtsbijstand wordt

verleend in Nederland door deskundigen en advocaten die in dienst zijn bij SRK

Rechtsbijstand.

Als je gebruik maakt van deskundigen en advocaten die niet in dienst zijn bij SRK

Rechtsbijstand is de maximale vergoeding € 5.000,-. Je betaalt zelf eerst de rekeningen

en stuurt deze daarna naar SRK. De kosten voor rechtsbijstand ontvang je

dan achteraf terug.

Buiten Europa

Als je gebruik maakt van rechtshulpverleners zoals advocaten en deskundigen

buiten Europa (incl. de niet-Europese landen aan de Middellandse zee) dan is de

maximale vergoeding € 5.000,-. Je betaalt zelf eerst de rekeningen en stuurt deze

daarna naar SRK. De kosten voor rechtsbijstand ontvang je dan achteraf terug.

WELKE KOSTEN VERGOEDT SRK?

SRK vergoedt de kosten van:

− rechtsbijstand, zoals opgenomen in deze voorwaarden;

− advies van SRK;

− behandeling door SRK.

SRK vergoedt:

− de kosten van de volgens deze voorwaarden ingeschakelde advocaat, procureur,

deurwaarder en expert;

− de proces- en gerechtskosten;

− de kosten voor de arbitrage;

− de kosten voor bindend advies;

− de kosten van getuigen voor zover deze door de rechter zijn toegewezen. Het

gaat om getuigen in een gerechtelijke en administratieve procedure;

− de proceskosten van de tegenpartij waartoe je bent veroordeeld in een

onherroepelijk vonnis;

− de buitengerechtelijke kosten waartoe je bent veroordeeld in een onherroepelijk

vonnis;

− jouw kosten voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten. Dit geldt als een

buitenlandse rechterlijke instantie je beveelt om persoonlijk te verschijnen.

Of als een advocaat dringend wenst dat je persoonlijk verschijnt. Je maakt

de reis- en verblijfkosten altijd in overleg met en na goedkeuring van SRK;

− redelijke kosten die je moet maken om een vonnis ten uitvoer te brengen.

Deze kosten vergoedt SRK tot maximaal vijf jaar na de datum waarop het

vonnis is gewezen.

Wat zijn de voorwaarden?

− De gebeurtenis plaatsvond tijdens de looptijd van deze verzekering.

− Het gaat om een gedekte gebeurtenis. Valt een gebeurtenis niet onder de

dekking? Dan zijn de juridische geschillen die uit die gebeurtenis voorkomen

of daarmee verband houden, ook niet gedekt.

− Je kunt deze rechtsbijstandsverzekering alleen gebruiken voor geschillen

waarbij jouw financieel belang minimaal € 250,- is.

− Je kunt alleen als particulier gebruik maken van deze verzekering. Dit betekent

dat de dekking alleen geldt:

− buiten de beroepsbeoefening zelf;

− buiten het beoefenen van een vrij beroep;

− buiten het uitoefenen van uw beroep als zelfstandige;

− als je niet de rol vervult van (ex-)eigenaar of (ex-)exploitant van een

bedrijf.

Er is hierop een uitzondering waarbij wij wél rechtsbijstand verlenen. Bij

het verhalen van door jou geleden schade door dood of letsel vanwege een

verkeersongeval. In dat geval is het niet van belang of je als particulier aan

het verkeer deelnam.

− Je kunt alleen een beroep doen op deze verzekering als voldaan is aan de eis

van onzekerheid, zoals bedoeld in artikel 7:925 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit is het geval als het gaat om een gebeurtenis waarvan tijdens het sluiten

van deze verzekering onzeker was:

− of uit die gebeurtenis voor jou behoefte aan rechtsbijstand zou ontstaan;

− of uit die gebeurtenis bij een normaal verloop van omstandigheden

behoefte aan rechtsbijstand zou ontstaan.

Als er twijfel bestaat moet SRK kunnen aantonen dat je wist of kon voorzien

dat de gebeurtenis te verwachten was. Valt een gebeurtenis niet onder de

dekking? Dan zijn de juridische geschillen die uit die gebeurtenis voorkomen

of daarmee verband houden, ook niet gedekt.

− SRK beoordeelt of er een redelijke kans van slagen is om het resultaat te

bereiken dat je wenst. Als er geen redelijke kans van slagen (meer) is, dan

laat SRK je dat gemotiveerd weten en is de rechtsbijstand niet gedekt.

− SRK kan ervoor kiezen uw zaak af te kopen. Zij verlenen je dan geen dekking

(meer), maar betalen je een bedrag. Het bedrag is dan net zo groot als het

financieel belang van jouw zaak. Je kunt dan voor die zaak geen rechten

meer ontlenen aan deze verzekering.

− Er mag geen sprake zijn van een feit dat duidt op opzet of criminele intentie;

− Er mag geen sprake zijn van een overtreding van fiscale wet- en regelgeving

waaronder douanevoorschriften;

Word je vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging in een strafrechtelijke

zaak waarbij je verdacht werd, maar SRK heeft aangegeven dat deze niet onder

de dekking valt. Dan kun je achteraf wel de kosten verhalen die je hiervoor heeft

moeten maken tot maximaal € 5.000,-. Je moet dan de originele nota’s aanleveren

bij SRK.

ARTIKEL 23 – UITSLUITINGEN RECHTSBIJSTAND

Het onderdeel Rechtsbijstand heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden niet

alles. Naast de uitsluitingen van artikel 7 zijn er de volgende uitsluitingen voor

dit onderdeel.

ALS JE VERPLICHTINGEN NIET NAKOMT

Deze verzekering dekt geen rechtsbijstand als je je niet houdt aan de verplichtingen

van deze verzekering. Je leest hier meer over in artikel 25.

ALS JE ONJUISTE INFORMATIE GEEFT

Deze verzekering dekt geen rechtsbijstand als je onjuiste of onvolledige informatie

geeft over de zaak. Het gaat dan om informatie waarvan je redelijkerwijs kunt

weten dat deze schadelijk is voor de behandeling van jouw zaak of de belangen

van SRK.

ALS DE GEBEURTENIS DOOR JOUW TOEDOEN

PLAATSVINDT

Het geschil of de gebeurtenis is het gevolg van iets wat je zelf hebt gedaan of

hebt nagelaten en:

− je kon voorzien dat hierdoor waarschijnlijk een gebeurtenis of geschil zou

kunnen ontstaan, of

− met het doel de gebeurtenis of het geschil uit te lokken.

ALS JE EEN BEROEP HEBT GEDAAN OP EEN ANDERE

VERZEKERING

Deze verzekering dekt geen rechtsbijstand bij een juridisch conflict als je al een

beroep heeft gedaan op een andere verzekering die:

− schade vergoedt;

− rechtsbijstand verleent en/of vergoedt;

− juridische adviezen geeft;

− waarborgsommen betaalt.

Meldt je een zaak aan SRK? En heb je nog een andere verzekering voor rechtsbijstand?

Dan ben je verplicht om SRK te melden dat je ook een andere verzekering

hebt. De rechtshulp/rechtsbijstand kan namelijk niet door meerdere partijen

tegelijkertijd worden verleend.

ALS VERZEKERDEN VAN ELKAAR VORDEREN

Deze verzekering dekt geen rechtsbijstand als het om een vordering gaat van een

verzekerde op een andere verzekerde of op de aansprakelijkheidsverzekeraar van

die andere verzekerde.

SCHADE VAN DE BELANGEN VAN SRK

Je krijgt geen rechtsbijstand als je in strijd met de verzekeringsvoorwaarden

handelt en daardoor de belangen van SRK schaadt. Bijvoorbeeld als je de zaak

zo laat bij SRK aanmeldt dat zij alleen rechtsbijstand aan je kunnen verlenen met

extra moeite of door meer kosten te maken.

ONBEVOEGD BESTUREN MOTORRIJTUIG

Deze verzekering dekt geen rechtsbijstand als:

jij of een bestuurder een motorrijtuig bestuurt zonder daartoe wettelijk bevoegd

te zijn;

Er is wél dekking als:

− je niet wordt vervolgd voor het onbevoegd besturen van het motorrijtuig, in

de strafzaak waarvoor dekking op de verzekering bestaat;

− je niet wist, of redelijkerwijs niet kon weten, dat de bestuurder niet wettelijk

bevoegd was.

UITSLUITINGEN VOOR SPECIFIEKE JURIDISCHE

GESCHILLEN OF RECHTSGEBIEDEN

Je kunt geen beroep doen op het onderdeel Rechtsbijstand

bij:

− financieel onvermogen, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement

van jou;

− borgtocht, subrogatie, overgang van vorderingen (cessie) of

schuldvernieuwing;

− ieder beroep op enig internationaal of supranationaal rechtscollege;

− een juridisch geschil met de verzekeraar over deze Special ISIS Verzekering

zelf.

− fiscaal recht, waaronder begrepen: invoerrechten en accijnzen

De volgende kosten worden niet vergoedt

SRK vergoedt niet:

− afkoopsommen, boetes en andere maatregelen die bij wijze van straf zijn

opgelegd;

− btw-toeslag die je kunt verrekenen met jouw btw-afdrachten;

− kosten voor mediation;

− kosten van rechtsbijstand die je helemaal of voor een deel vergoed kunt krijgen

omdat je daar vanuit een contract of vanuit de wet recht op heeft. SRK

zal je bijstaan bij het terugvragen of verhalen van die kosten, als compensatie

van de kosten die SRK voorgeschoten heeft. Dit doet SRK niet als je een beroep

kunt doen op de Wet op de Rechtsbijstand.

ARTIKEL 24 – WAT MOET JE NOG MEER WETEN OVER

JOUW RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING?

Wat gebeurt er als de tegenpartij tot vergoeding van de kosten wordt veroordeeld?

SRK ontvangt de vergoeding van de kosten als bij een proces, arbitrage of bindend

advies:

− de tegenpartij tot vergoeding van de kosten wordt veroordeeld; en

− SRK het bedrag van die kosten – waaronder de buitengerechtelijke kosten

voor haar rekening had genomen.

HOE VERGOEDT SRK BIJ EEN GROEPSACTIE?

We spreken van een groepsactie als er meerdere mensen hetzelfde belang hebben

bij de gebeurtenis. Bij een groepsactie vergoedt SRK de kosten in verhouding tot

het aantal belanghebbenden. Het maakt niet uit of de andere belanghebbenden

geen actie ondernemen of slechts voor een deel bij de gebeurtenis betrokken zijn.

ARTIKEL 25 – WAT GELDT ER ALS JE RECHTSBIJSTAND

NODIG HEBT?

In tegenstelling tot de overige onderdelen wordt de schadebehandeling voor

rechtsbijstand uitgevoerd door SRK en niet door De Goudse. Je leest hier hoe je

een gebeurtenis kunt melden en welke verplichtingen je hebt.

HOE MELDT JE DE GEBEURTENIS?

Je meldt bij SRK alle gegevens, feiten en omstandigheden die tot de gebeurtenis

hebben geleid. Dit doe je telefonisch, via internet, per post of per fax.

− internet: www.srk.nl. Dit heeft onze voorkeur!

− telefoonnummer: (+31) 79 34 48 181.

− per post: SRK, Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer

− per fax: (+31) 79 33 03 377

SRK is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en

17.00 uur.

WAT ZIJN DE SPELREGELS VAN SRK?

Het is belangrijk dat je een gebeurtenis zo snel mogelijk meldt. Als je de zaak te

laat meldt, loop je het risico dat SRK je geen dekking meer verleent. De redenen

daarvoor kunnen zijn.

− SRK kan de zaak niet meer zelf behandelen;

− SRK moet extra inspanningen doen om de zaak zelf te behandelen.

− SRK moet extra kosten maken om de zaak zelf te behandelen.

ZIJN ER MEERDERE BELANGENBEHARTIGERS?

Start SRK jouw rechtsbijstand? Dan machtig je SRK om jouw belangen te behartigen.

Je sluit daarmee iedere andere partij uit om jouw belangen te behartigen.

Het maakt niet uit of de zaak naar de rechter gaat of niet.

WELKE VERPLICHTINGEN HEB JE?

Meldingsplicht

Ben je op de hoogte of hoor je op de hoogte te zijn van een gebeurtenis waarvoor

behoefte aan rechtsbijstand kan ontstaan? Dan ben je verplicht die gebeurtenis zo

snel mogelijk bij SRK te melden.

Informatieplicht

Je geeft SRK het volgende door:

− alle inlichtingen en documenten die tot de gebeurtenis hebben geleid;

− alle inlichtingen en documenten die SRK nodig heeft om te beoordelen of je

recht hebt op rechtsbijstand of andere rechten uit deze verzekering;

− alle nieuwe feiten en ontwikkelingen in de zaak.

Dit doe je ook als de zaak door een rechtshulpverlener zoals een advocaat wordt

behandeld.

Plicht voor civiele partijstelling

Als SRK je vraagt om civiel partij te stellen bij een strafzaak tegen de wederpartij,

dan ben je verplicht dat te doen. Een civiele partijstelling houdt in dat je in een

strafzaak tegen de tegenpartij een schadevergoeding vraagt van de beklaagde.

TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN

Kom je een verplichting uit deze verzekering niet na of niet voldoende na? En hebben

wij of SRK hierdoor schade? Dan ben je verplicht deze schade te vergoeden.

Trekt je jouw machtiging tot behandeling van de aangemelde zaak in? Dan ben je

verplicht om de kosten te vergoeden die wij of SRK gemaakt hebben.

WANNEER HEB JE HET RECHT OM EEN

RECHTSHULPVERLENER ZOALS EEN ADVOCAAT TE

KIEZEN?

Als er sprake is van een gerechtelijke of administratief rechtelijke procedure heb je

het recht om zelf een rechtshulpverlener zoals een advocaat te kiezen. SRK kan er

ook voor kiezen om de zaak over te dragen aan een rechtshulpverlener zoals een

advocaat. Dat kan ook voor een deel van de zaak.

Wie schakelt de advocaat in?

SRK schakelt de rechtshulpverlener in. Je maakt de keuze voor de rechtshulpverlener.

Je geeft jouw keuze aan SRK door, maar je mag de rechtshulpverlener niet zelf

inschakelen. Doe je dat toch? Dan vergoedt SRK de kosten daarvoor niet.

Wie kiest de rechtshulpverlener zoals advocaat?

Je kiest zelf welke rechtshulpverlener SRK inschakelt. SRK heeft zelf ook rechtshulpverleners

in dienst. Zij kunnen ook voor jou optreden.

Hoeveel rechtshulpverleners per zaak?

SRK schakelt per zaak één keer een advocaat in voor het verlenen van

rechtsbijstand.

Is de Nederlandse rechter bevoegd?

Gaat het om een zaak waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is? Dan komen

alleen advocaten in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven of in

Nederland kantoor houden.

Dient de zaak in het buitenland?

Als het gaat om een zaak in het buitenland dan komen alleen rechtshulpverleners

in aanmerking die jou in dat land ook wettelijk mogen vertegenwoordigen.

IS ER EEN EXPERT TIJDENS DE BEHANDELING VAN DE

ZAAK NODIG?

Als SRK een expertiserapport noodzakelijk vindt, dan schakelt SRK een expert in.

Dit doen zij eenmalig. SRK betaalt de kosten van de expert.

Ben je het niet eens met het rapport?

Als je het niet eens bent met de inhoud van het expertiserapport, kun je een rapport

door een andere expert laten maken. Dit doe je in overleg met SRK. De kosten

voor dit tweede rapport zijn voor jou. Besluit SRK dit tweede rapport te gebruiken,

dan betaalt SRK de door jou betaalde (redelijke) kosten terug.

WAT KUNT JE DOEN ALS JE HET NIET EENS BENT MET DE

SCHADEAFHANDELING VAN SRK?

Ben je niet tevreden over de behandeling door SRK? Dan wijzen wij je in de eerste

plaats op de klachtenregeling van artikel 31. Daarnaast is er de zogenoemde

geschillenregeling. Ben je het niet eens met:

− het juridische (eind-)standpunt over de redelijke kans van slagen van SRK; of

− de juridische aanpak van de zaak door SRK?

Dan kun je eenmalig een beroep doen op de geschillenregeling. Dit betekent dat

een externe Nederlandse advocaat van jouw keuze een bindend advies uitbrengt.

Het advies van de advocaat geeft antwoord op de vraag of SRK:

− het juridisch (eind)standpunt terecht heeft ingenomen; of dat

− de juridische aanpak van de zaak terecht op deze wijze heeft plaatsgevonden.

Je kunt echter niet een advocaat kiezen die al als belangenbehartiger voor jou bij

de zaak betrokken is (geweest).

SRK schakelt deze advocaat in en betaalt de kosten verbonden aan het advies. Als

je zelf een advocaat inschakelt vergoedt SRK de kosten niet.

Als de advocaat met een voor jou gunstig advies komt, kan SRK of een externe

advocaat de behandeling van jouw zaak voortzetten. SRK verstrekt dan schriftelijk

opdracht tot eventuele verdere behandeling. De zaak wordt nooit voortgezet door

de advocaat die het bindend advies heeft gegeven. Ook de kantoorgenoten van

deze advocaat kunnen de zaak niet verder behandelen. Je kunt ook geen advocaat

kiezen die al als belangenbehartiger voor jou bij de zaak betrokken is (geweest).

SRK schakelt de advocaat in en betaalt de kosten die zijn verbonden aan het

advies. Als je zelf een advocaat inschakelt, vergoedt SRK de kosten niet. Deelt

de advocaat de mening van SRK, dan kun je de zaak zelf voortzetten op eigen

kosten, zonder (verdere) hulp van SRK. Als uit de definitieve uitslag van de zaak

blijkt dat het beoogde resultaat geheel werd bereikt, vergoedt SRK de gemaakte

kosten van rechtsbijstand alsnog volgens de polisvoorwaarden. Hiervoor moet je

wel de definitieve uitslag binnen een maand nadat de zaak is beëindigd naar SRK

sturen. Als het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd bereikt, vergoedt SRK

deze kosten in verhouding tot het behaalde resultaat.

GESCHILLEN OVER DE UITLEG OF DE UITVOERING VAN

DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Je kunt een rechtsvordering tegen ons en SRK instellen als:

− SRK meent dat de gebeurtenis geen recht geeft op dekking onder deze

verzekering;

− je een geschil heeft met SRK over de uitvoering van deze verzekering.

Als de rechter je in het gelijk stelt, vergoedt SRK aan jou de gedekte kosten van

rechtsbijstand die redelijkerwijs zijn gemaakt. Het gaat om de vergoeding zoals

die beschreven staat in artikel 22 van deze voorwaarden.

GESCHILLEN OVER DOOR SRK INGESCHAKELDE EXPERTS

Ben je het niet eens met het expertiserapport dat in opdracht van SRK is uitgebracht?

Dan kun je voor eigen rekening en in overleg met SRK een tweede rapport

door een andere expert laten opmaken. Als SRK daarna dit nieuwe expertiserapport

gebruikt, betalen zij de redelijke kosten die je hiervoor gemaakt hebt aan

je terug.

PARTICULIERE AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 26 – JE AANSPRAKELIJKHEIDSDEKKING

De verzekering biedt je dekking als iemand je aansprakelijk stelt voor schade:

− aan personen (letsel en overlijden);

− aan goederen.

De verzekering dekt dan ook:

− de eventuele proceskosten. Wij moeten wel vooraf toestemming geven voor

een procedure;

− de kosten van verleende rechtsbijstand. Wij moeten hiervoor wel vooraf

toestemming geven;

− de bereddingskosten;

− de wettelijke rente over de schade die onder de dekking valt.

Wat zijn de voorwaarden?

− De schade is veroorzaakt:

− door jou als particulier; of

− door jou terwijl je via een organisatie onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk

doet; of

− door jou terwijl je via een organisatie een studie of stage doet.

De maximale vergoeding staat in het dekkingsoverzicht en geldt per gebeurtenis

voor alle verzekerden.

ONDERLINGE AANSPRAKELIJKHEID

Verzekerden kunnen elkaar ook onderling schade toebrengen; we noemen dit

onderlinge aansprakelijkheid. Er gelden dan andere regels dan wanneer schade

veroorzaakt wordt bij iemand die geen verzekerde is. We vergoeden bij onderlinge

aansprakelijkheid alleen personenschade en geen zaakschade.

WAARBORGSOM

De overheid vraagt soms om een waarborgsom om er zeker van te zijn dat een

schade aan een benadeelde betaald wordt. Wij stellen voor deze waarborgsom

nooit meer dan 10% van het verzekerde bedrag ter beschikking.

Wat zijn de voorwaarden?

− De schade waarvoor de waarborgsom gevraagd wordt is gedekt volgens de

voorwaarden.

− Je verleent ons alle medewerking om de betaalde waarborgsom terug te

krijgen van de overheid.

ARTIKEL 27 – UITSLUITINGEN AANSPRAKELIJKHEID

Het onderdeel Aansprakelijkheid heeft een ruime dekking. Maar wij vergoeden

niet alles. Naast de uitsluitingen van artikel 7 zijn er de volgende uitsluitingen

voor dit onderdeel.

SEKSUELE GEDRAGINGEN

Je hebt geen dekking voor schade die is veroorzaakt door of het gevolg is van:

− seksuele gedragingen;

− seksuele gedragingen van één of meer tot een groep behorende personen,

ook als je tot die groep behoorde maar zelf hieraan niet hebt meegedaan.

AANSPRAKEN DOOR DE WERKGEVER

Niet gedekt zijn aanspraken:

− van je werkgever;

− van een rechtverkrijgende van je werkgever;

− van iemand die verwant was aan of samenwoonde met je werkgever.

JACHT

De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het bezit of gebruik van

vuurwapens tijdens de jacht is niet gedekt.

OPZICHT

Je hebt geen dekking voor schade aan zaken die van iemand anders zijn, maar

die je (tijdelijk) in bezit hebt. Ook als iemand anders namens jou een zaak van

een derde (tijdelijk) in bezit geeft, is er geen dekking. Het tijdelijk bezit kan vele

redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

− lenen;

− bewerken;

− behandelen;

− gebruiken;

− vervoeren;

− bewaren;

− bewonen;

− huren.

VERHAALSBIJSTAND

Er is geen dekking vanuit het onderdeel Particuliere Aansprakelijkheid voor

rechtsbijstand om schade te verhalen die je hebt geleden door een onrechtmatige

daad van derden. Heb je de Superdekking? Dan heb je met het onderdeel

Rechtsbijstand wel dekking om je schade te verhalen.

DIEREN

Niet gedekt is schade veroorzaakt door een dier waarvan je de houder, bezitter

of eigenaar bent.

ONROERENDE ZAAK

Alle aansprakelijkheid voor schade door onroerende zaken is niet gedekt.

MOTORRIJTUIG

Voor motorrijtuigen zijn er aparte verzekeringen. Daarom is schade door motorrijtuigen

niet gedekt onder deze verzekering.

VAARTUIG

Voor vaartuigen zijn er aparte verzekeringen. Daarom is schade door vaartuigen

niet gedekt onder deze verzekering. Wij vergoeden wel als:

− je passagier bent op je vaartuig;

− je schade hebt veroorzaakt met een roeiboot, kano, kajak of (kite)surfplank;

− je schade veroorzaakt met een op afstand bediende modelboot. En als deze

boot niet harder kan varen dan 10 km per uur.

LUCHTVAARTUIG

Voor luchtvaartuigen zijn er aparte verzekeringen. Daarom is schade door een

luchtvaartuig niet gedekt onder deze verzekering. Wij vergoeden alleen als de

verzekerde passagier is van een luchtvaartuig.

SCHADE DOOR WAPENS

Er is geen dekking als je schade hebt veroorzaakt door het bezit of gebruik van

een wapen.

JE HEBT SCHADE, WAT NU?

ARTIKEL 28 – WAT MOET JE DOEN BIJ SCHADE?

− Doe bij vermissing of diefstal altijd aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag

als bewijs een afschrift van de aangifte. Als de politie dit weigert, noteer dan

het adres van dit politiebureau. Diefstal van een telefoon behandelen wij

alleen als er een bewijs is van aangifte bij de politie.

− Doe bij beschadiging, vermissing of diefstal van bagage op een vliegveld

altijd aangifte bij het personeel van de luchtvaartmaatschappij en laat een

bewijsstuk opmaken (PIR, Property Irregularity Report). Doe in alle andere

gevallen aangifte bij de bevoegde instanties.

− Vul het schadeaangifteformulier altijd volledig in. Voeg een kopie van het

politierapport of PIR-rapport bij plus kopieën van de aankoopnota’s van

de verloren gegane goederen. Zorg ervoor dat je zelf de originele stukken

bewaart.

− Stuur bij bagageschade de kopieën van de aankoopnota’s en reparatienota’s

mee.

− Kan een beschadigd voorwerp niet gerepareerd worden? Stuur ons dan een

verklaring waarin een winkelier bevestigt dat reparatie niet mogelijk is.

− Noteer namen en adressen van getuigen als die er zijn.

− Informeer ons zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

− Je verstrekt ons alle informatie die belangrijk is voor de behandeling van je

schade. Je hoort van ons welke informatie wij willen ontvangen.

− Je werkt mee bij de afwikkeling van de schade en volgt onze aanwijzingen

op.

GEBRUIK ONS SCHADE-AANGIFTEFORMULIER

Ons schade-aangifteformulier kun je downloaden op www.isis-insurance.com.

Nadat je het hebt ingevuld en ondertekend kun je het mailen naar

claims@goudse.com

Let op: heb je medische kosten gemaakt in de V.S.? Stuur dan geen schade-aangifteformulier

naar ons op, maar lees artikel 14 om te zien wat je dan moet doen.

ARTIKEL 29 – HOE GAAT HET BIJ DE

SCHADEAFHANDELING?

WIJ STELLEN DE SCHADE VAST

Wij stellen de schade en eventuele extra kosten vast die vergoed worden. Soms

laten wij de schade vaststellen door een schade-expert die wij aanwijzen. Als je

het niet eens bent met de uitkomst kun je een eigen schade-expert inschakelen.

Als je hiervoor kiest, laat ons dit dan weten vóórdat deze expert de schade

vaststelt. Zijn onze expert en die van jou het niet met elkaar eens? Dan komt er

een derde expert. Vooraf hebben zij deze al aangewezen. Hij doet een bindende

uitspraak. Daarbij blijft hij binnen de grenzen van de bedragen die beide experts

hebben vastgesteld.

WIJ VERGOEDEN IN EURO’S

De vergoeding rekenen wij om naar euro’s. Hierbij gebruiken we de koers van

de datum waarop de gebeurtenis plaatsvond. We gebruiken de koers zoals die

gepubliceerd is op de website www.oanda.com.

WANNEER IS ER MINDER OF GEEN RECHT OP EEN

VERGOEDING?

Heb je je niet gehouden aan de verplichtingen genoemd in deze voorwaarden?

Dan kunnen wij de uitkering verminderen met de schade die wij daardoor hebben

geleden. Het recht op uitkering kan dan echter ook vervallen. Wanneer vervalt het

recht op uitkering? Als:

− Wij in een redelijk belang zijn geschaad doordat je je niet aan de voorwaarden

hebt gehouden;

− Jij of een andere persoon die belang heeft bij de uitkering ons opzettelijk

onjuiste informatie hebt gegeven of informatie hebt verzwegen die voor ons

van belang is.

DEKT EEN ANDERE VERZEKERING DE SCHADE?

Is er recht op vergoeding van de schade of kosten vanuit een andere verzekering

(ouder of jonger dan jouw verzekering), een wettelijke regeling of een andere

voorziening? Of zou dit recht er zijn als deze Special ISIS Verzekering er niet zou

zijn geweest? Dan:

− geldt de Special ISIS verzekering als laatste;

− geldt deze Special ISIS verzekering alleen boven het recht op vergoeding dat

is toegekend, of dat zou zijn toegekend, als de Special ISIS verzekering er

niet zou zijn geweest.

WAT IS NOG MEER VAN BELANG?

ARTIKEL 30 – WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ

PERSOONSGEGEVENS?

Als je een verzekering of een andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om

persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

− deze overeenkomst af te sluiten en uit te voeren;

− te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

− fraude te kunnen voorkomen en bestrijden;

− statistische analyses te maken;

− marketingactiviteiten te kunnen doen.

GEDRAGSCODE

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daarbij houden wij ons aan de

Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.

MEER WETEN?

Wil je een exemplaar van de consumentenbrochure van de Gedragscode? Ga

dan naar onze website: www.goudse.nl. Wil je de complete tekst lezen van de

Gedragscode? Ga dan naar de website van het Verbond van Verzekeraars: www.

verzekeraars.nl. Of vraag de Gedragscode aan bij het Verbond van Verzekeraars,

Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon: (070) 333 85 00.

30.1 HOE GAAT SRK MET JE PERSOONSGEGEVENS OM?

De verzekeringnemer informeert de verzekerden over de mededelingen in dit

artikel op het moment dat zij een beroep doen op deze verzekering.

SRK doet het volgende met je gegevens:

 1. Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand worden je gegevens door SRK

verwerkt. SRK gebruikt deze gegevens:

− voor het uitvoeren van rechtsbijstand en/of juridische dienstverlening;

− voor het rendementsbeheer;

− om fraude te voorkomen en te bestrijden;

 1. SRK informeert ons over:

− het feit dat je een zaak heeft gemeld;

− om welk rechtsgebied en schadetype het gaat;

− de daaraan verbonden kosten die SRK intern en/of extern heeft

gemaakt.

 1. Persoonsgegevens worden door SRK verwerkt in overeenstemming met

de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode verwerking

persoonsgegevens financiële instellingen. Zie hierboven onder het kopje

‘Gedragscode’.

Aanmelding van de verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002

gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens

(meldingsnummer

1029513). Je kunt als verzekeringnemer altijd een volledig overzicht opvragen

van de persoonsgegevens die SRK heeft verwerkt. Je kunt verzoeken om correctie,

verwijdering en/of afscherming als de gegevens:

− onjuist of onvolledig zijn;

− voor de doeleinden van de verwerking niet ter zake doen;

− in strijd met de wet worden verwerkt.

Een verzoek hiertoe kun je richten aan de directie van SRK Rechtsbijstand.

ARTIKEL 31- WAT KUN JE DOEN ALS JE EEN KLACHT

OVER ONS HEBT?

Wij streven naar tevreden klanten. Heb je toch een klacht? Neem dan contact

op met ons. Meestal komen we er samen uit. Als dat niet zo is, kunt je je klacht

voorleggen aan: Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda. De

Klachtencommissie neemt een beslissing.

Ben je het niet eens met de Klachtencommissie? Dan zijn er twee mogelijkheden.

 1. Wanneer je als consument een klacht hebt over een financieel product of een

financiële dienst, kun je deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële

Dienstverlening, kortweg Kifid. Dit zijn de gegevens.

Adres: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

Telefoon: (0900) 355 22 48

 1. Wilt je niet gebruikmaken van deze mogelijkheid Of is de behandeling of de

uitkomst niet bevredigend? Dan kun je de klacht of het geschil voorleggen aan

de rechter. Dit kan niet als het Kifid een bindend advies heeft gegeven.

WAT KUN JE DOEN ALS JE EEN KLACHT HEBT OVER SRK?

Heb je een klacht over SRK? Stuurt die dan naar: SRK-klachtenbureau, Postbus

3020, 2700 LA Zoetermeer. Binnen tien werkdagen na ontvangst krijg je een

inhoudelijke reactie. Als je het daarmee niet eens bent kun je de klacht voorleggen

aan De Goudse.

ARTIKEL 32 – WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE?

Er is sprake van fraude als je ons opzettelijk hebt misleid. Als wij fraude vaststellen,

heeft dit ernstige gevolgen. Het gevolg kan zijn dat wij bij schade geen uitkering

of schadevergoeding betalen. Of geen vergoeding in natura verlenen. Verder kan

fraude tot gevolg hebben dat wij:

− aangifte doen bij de politie of het Openbaar Ministerie;

− de verzekering beëindigen;

− de fraude laten opnemen in het signaleringssysteem van de verzekeraars;

− een al gedane uitkering of de waarde van een al gedane vergoeding in

natura terugvragen;

− alsnog weigeren om dekking te verlenen;

− kosten terugvorderen die wij al gemaakt hebben om het recht op uitkering

vast te stellen.

STICHTING CIS

Wij kunnen je gegevens (en die van de verzekerden) inzien bij de Stichting

Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Dit doen wij om de schadelast te

beheersen en fraude tegen te gaan. De Stichting CIS bewaart verzekeringsgegevens

voor verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS

is van toepassing. Je vindt dit op www.stichtingcis.nl.

BEGRIPPENLIJST

Alternatief genezer of therapeut

Eén van deze alternatief genezers of therapeuten:

− Arts-acupuncturist, acupuncturist of fysiotherapeut-acupuncturist

− Homeopathisch arts of klassiek homeopaat

− Arts voor natuurgeneeswijzen of natuurgeneeskundig therapeut

− Antroposofisch arts

− Arts-enzymtherapeut

− Manueel arts of manueel therapeut

− Moerman-arts

− steopaat

− Chiropractor

− Haptonoom

Belangrijke documenten

Paspoorten, rijbewijzen, kentekenbewijzen, verzekeringsbewijzen, toeristenkaarten,

laissez-passers, visums, identiteitsbewijzen, vervoerbiljetten en

reisbescheiden voor uw reis.

Bereddingskosten

Kosten van uitzonderlijke maatregelen die moeten worden gemaakt om onmiddellijk

dreigende

schade te voorkomen of te verminderen.

Buitengewone kosten

Kosten die je niet had kunnen voorzien. Dat zijn bijvoorbeeld:

− kosten om bij een vermissing jou of je gezinsleden op te sporen;

− kosten voor een langer verblijf omdat je door bijvoorbeeld een staking geen

vliegreis kunt maken;

− bij overlijden in het buitenland: de kosten om het stoffelijke overschot naar

Nederland te brengen;

− kosten van het vervoeren van zieken of gewonden onder medische

begeleiding.

Dagwaarde

De waarde van de zaak onmiddellijk voor de gebeurtenis. Voor het bepalen

van de dagwaarde wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke aanschafwaarde

of taxatiewaarde onder aftrek van een redelijk bedrag wegens

waardevermindering door ouderdom of slijtage.

Deskundige

Iemand die kennis heeft over het onderwerp en rechtsbijstand mag verlenen

in de gerechtelijke of administratieve procedure. Hij mag die rechtsbijstand

verlenen volgens de regels over procesbevoegdheid.

Emigrant

Iemand die voor onbepaalde tijd woont buiten zijn land van origine of

nationaliteit.

Europa

Europa inclusief IJsland, de landen die grenzen aan de Middellandse Zee,

de Oostzee en de Zwarte Zee, Madeira, de Canarische eilanden, de Azoren en

de Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) in het oosten tot aan het

Oeralgebergte, behalve Nederland, tenzij anders vermeld.

Expatriate

Iemand die voor een bepaalde tijd woont in het buitenland en daar werkt op

basis van detachering, in (lokale) loondienst of als zelfstandige. Heb je alleen

inkomen dat valt onder stagevergoeding, onkostenvergoeding of uit een bijbaantje

(denk hierbij aan werkzaamheden die studenten uitvoeren naast hun

studie)? Dan ben je geen expatriate. Wanneer je twijfelt of je een expatriate ben,

vraag dan aan je ISIS-verzekeringsadviseur om dit met ons af te stemmen.

Familieleden in de eerste of tweede graad

Eerste graad: partner, (schoon)ouders, kinderen, schoonzonen/-dochters

en diegene(n) met wie je duurzaam in gezinsverband

samenwoont;

Tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen

van jezelf of van diegene(n) met wie je duurzaam in gezinsverband

samenwoont.

Gebeurtenis

Een onzeker voorval of een reeks onzekere voorvallen. Bij een reeks moeten de

onzekere voorvallen met elkaar samenhangen. Bij een reeks moet de oorzaak

van de schade ook hetzelfde zijn. Bij een onzeker voorval gebruiken we de definitie

van onzekerheid zoals die in het Burgerlijk Wetboek staat (artikel 7:925).

Dit betekent onder andere dat op het moment dat je de verzekering afsluit

onzeker moet zijn of er schade ontstaat.

Geld

Contant geld, creditcards en betaalpassen, chipkaarten, bankbiljetten, cheques,

travellers-cheques, post- of geldwissels, tankpassen, voedsel-, vakantie- en

kredietbonnen en luchthavenbelastingbonnen.

Gevaarlijke Sporten

Vecht- en zelfverdedigingsporten, , het deelnemen en trainen voor wedstrijden

met motorrijtuigen, motorvaartuigen (zoals speedboten, jetski’s en waterscooters),

motorrijwielen, (brom)fietsen of ski’s (behalve Gästerennen) waarin het

snelheids- en/of behendigheidselement overheerst of andere sporten die een

meer dan normaal risico met zich meebrengen, zoals, base jumping, bobsleeën,

bouldering, boxing, catapulting, cave diving, cliff diving, cliff jumping, ijsklimmen,

ijshockey, jagen op groot wild, duiken naar wrakken, formatiespringen,

freeclimbing, free-diving, gliding, gorge swinging, heli-skiën, ice caving, ice

diving, jagen, luge, paardensport (springen) paraskiën, gebruik van vuur- en

andere wapens, rodelen, rodeo, ski-springen, skivliegen, skistunten, skialpinismen,

snelheids-, record- betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en

wedstrijden, solozeezeilen, skeleton, speedskiën, stuntvliegen, tobaganning,

vliegen anders dan als betalende passagier op een reguliere vlucht, wind tunnelling,

zeezeilen, zorbing en andere gevaarlijke sporten. Twijfel je of jouw sport

onder “andere gevaarlijke sporten” valt? Neem dan vooraf contact op met je

ISIS-verzekeringsadviseur.

Ook onder gevaarlijke sporten vallen bij ons sporten onder water vanaf 40 meter

of dieper. En bergbeklim- en trekkingactiviteiten boven 6500 meter of op routes

die onbekend zijn, routes in slecht bereikbaar gebied en routes die als risicovol

bekend staan.

De volgende sporten worden ook als gevaarlijk bestempeld als deze zonder

professionele begeleiding worden uitgeoefend: abseilen, ballonvaren, beachboarding,

bergtochten buiten begaanbare en bestaande routes, bungeejumpen,

grottochten, deltavliegen, duiken met perslucht tot veertig meter onder zeeniveau,

hanggliding, paragliding, parachutespringen, parapente, parasailing,

skydiven, rotsklimmen met gebruik van touwen, speleologie, raften, survivaltochten

en andere adventure parcoursen, tokkelen, ultralightvliegen, vlotvaren,

wildwatervaren en zweefvliegen.

ISIS

ISIS (International Student Insurance Services) is sinds 1952 een handelsnaam

van Goudse Schadeverzekeringen N.V. In deze voorwaarden wordt ISIS ook

aangeduid met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’.

Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij

de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is een aanbieder van

verzekeringen. De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1

(postadres: postbus 9, 2800 MA Gouda).

Je/jij/jou/jouw

In deze voorwaarden bedoelen we met ‘je’: degene die de verzekering als hoofdverzekerde

bij ons afsluit. Je staat op de polis als verzekeringnemer. Je hebt de

verzekering voor jezelf en eventueel je gezin afgesloten. De personen voor wie

de verzekering is afgesloten zijn de verzekerden. Op de polis staat wie er verzekerd

zijn en welke onderdelen van de Special ISIS Verzekering je hebt afgesloten.

In deze voorwaarden richten wij ons tot jou. De voorwaarden gelden natuurlijk

ook voor de (mede) verzekerden. Dus als er staat dat ‘je’ in een bepaalde situatie

verzekerd bent, geldt dit ook voor de (mede)verzekerden. En vragen wij je iets te

doen of te laten? Dan geldt dit ook voor uw (mede)verzekerden.

Molest

Onder molest valt het volgende.

− Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen

elkaar, of althans de een de ander, bestrijden met gebruik van militaire

machtsmiddelen. Onder gewapend conflict verstaan wij ook het gewapend

optreden van de Vredesmacht der Verenigde Naties.

− Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd

tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de

inwoners van die staat betrokken is.

− Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat dat is gericht

tegen het openbaar gezag.

− Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige

handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.

− Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging

die is gericht tegen het openbaar gezag.

− Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van

leden van de gewapende macht die is gericht tegen het gezag waaronder

zij gesteld zijn.

Natuurgeweld

Overstroming, vloedgolf, opzettelijke onderwaterzetting, hagel, aardbeving,

vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting, aardverschuiving

en windsnelheden van ten minste 18 meter per seconde (is windkracht 8

en hoger op de schaal van Beaufort).

Ongeval

Een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op je lichaam inwerkt. Door

dit geweld moet je rechtstreeks en in één ogenblik lichamelijk letsel hebben

opgelopen. Dit letsel moet medisch zijn vast te stellen.

Ook wordt onder ongeval het volgende verstaan.

 1. Acute vergiftiging. Je bent acuut vergiftigd als je plotseling en ongewild:

− gassen;

− dampen;

− vloeibare of

− vaste stoffen

binnenkreeg. Ben je vergiftigd door het gebruik van geneesmiddelen of

doordat je stoffen hebt binnengekregen die een allergische reactie hebben

veroorzaakt? Dan verstrekken wij geen uitkering.

 1. Besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie. Je besmetting

moet zijn ontstaan door een rechtstreeks gevolg van een onvrijwillige val

van jou in water of een andere stof. Of doordat je het water of de stof bent

ingegaan om mensen, dieren of zaken te redden.

 1. Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het

spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de oren waardoor inwendig

letsel ontstaat. Het binnendringen van ziektekiemen of stoffen die een

allergische reactie veroorzaken valt hier niet onder.

 1. Verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte.
 2. Uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand. Alleen als deze het

gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden.

 1. Wondinfectie of bloedvergiftiging. Dit moet zijn ontstaan doordat ziektekiemen

in een letsel zijn binnengedrongen. Dit geldt alleen als dit letsel het

gevolg is van een gedekt ongeval.

 1. Verergering of complicaties van letsel. Dit letsel moet het gevolg zijn van een

gedekt ongeval. En de verergering of complicaties moeten een rechtstreeks

gevolg zijn van eerste hulpverlening. Of van de geneeskundige behandeling.

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een begrip dat in het Burgerlijk Wetboek is omschreven.

Het is een:

− inbreuk op een recht, en

− iets dat wordt gedaan of nagelaten in strijd met een wettelijke plicht of wat

volgens het ongeschreven recht gepast is in het maatschappelijk verkeer.

Opzet

Van opzet is sprake als de schade door de verzekerde is beoogd of het zekere

gevolg is van zijn/haar handelen of nalaten. Het maakt niet uit of schade is

ontstaan aan de eigendommen van deze verzekerde of aan de eigendommen

van andere verzekerden.

Personenschade

Schade aan een persoon. Er moet sprake zijn van letsel of van aantasting van

de gezondheid. Of van overlijden. Onder personenschade valt ook alle schade

die hieruit voortkomt.

Reis

Je bent verzekerd tijdens de volgende reizen:

− privéreizen;

− reizen voor studie of stage;

− reizen voor vrijwilligerswerk;

− reizen en het doen van tijdelijk werk.

Schade-expert

Iemand die informatie beoordeelt op basis waarvan wij het recht op een uitkering

vaststellen.

SRK Rechtsbijstand

Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandsverzekering (SRK)

Postadres: Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer

Bezoekadres: Bredewater 12, 2715 CA Zoetermeer

Telefoonnummer: (079) 344 81 81

Website: www.srk.nl

Waardevolle spullen

− Foto-, film- en geluidsapparatuur, spelcomputers, laptops, telefoons, smartwatch,

tablets, elektronische agenda’s en navigatiesystemen; Inclusief de

accessoires die horen bij deze zaken.

− lijfsieraden;

− voorwerpen of kledingstukken van leer, suède, bont of zijde;

− voorwerpen van goud, zilver en andere edelmetalen;

− muziekinstrumenten;

− (zonne)brillen, optische instrumenten, verrekijkers, telescopen;

− andere zaken met een nieuwwaarde van meer dan € 250,-.

Verzekerde(n)

Diegenen die vermeld staan op het polisblad. In deze voorwaarden wordt de

verzekerde ook aangeduid met ‘je’ of ‘jou’.

Wij/ons/onze

Zie ISIS.

Zaakschade

Schade aan spullen, gebouwen of dieren. Er moet sprake zijn van beschadiging,

vernietiging of het kwijtraken van zaken. Onder zaakschade valt ook alle schade

die hieruit voortkomt. Het moet gaan om zaken die geen eigendom zijn van de

verzekerde.

Ziekenhuis

Een inrichting die de bevoegde overheidsinstantie heeft erkend als ziekenhuis of

sanatorium. De instelling is bedoeld voor verpleging, onderzoek of behandeling

van zieken.